Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 maart 2018

Ons standpunt over zorg

D66 wil de menselijke maat terug in de zorg en van daaruit vernieuwend vooruit: Inventief, betaalbaar en kwalitatief beter. Wij willen allemaal graag gezond blijven. Het belangrijkste is daarom te investeren in preventie. Vooral voor de groeiende groep ouderen is dit belangrijk, en voor degenen die hen als mantelzorger bijstaan. We zullen brede zorg moeten concentreren op
Texel.

Onze zorg is toegankelijk voor iedereen en van hoge kwaliteit. Toch kunnen we niet tevreden achteroverleunen. Wat de overheid over zorg beslist, raakt ons allemaal. Het raakt onze eigen gezondheid, en die van onze kinderen,partner, ouders en vrienden. Het raakt de kwaliteit van ons leven maar ook onze portemonnee. Wanneer het om zorg gaat, staat er veel op het spel voor ons allemaal.

1. D66 wil de wijkverpleegkundige een centrale rol geven in de uitvoering van de WMO. Deze spil moet weer een zichtbare figuur zijn op ons eiland. De gemeente dient zich te richten op het beleid en vervult een faciliterende rol.

2. Wij zijn voorstander van een actief voedingsbeleid dat gezonde patronen in de kindertijd aanleert door betere voedselvoorlichting, een actief voedingsbeleid in kinderomgevingen. Veel zorg op Texel kan worden voorkomen door op jonge leeftijd in te zetten op preventie. D66 wil gezond eten en dagelijkse beweging aanbieden op scholen. D66 wil JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) faciliteren.

3. De kennis en kunde van onze gezondheidsspecialisten op Texel is van zodanige kwaliteit dat D66 de basis verantwoordelijkheid daar wil hebben. D66 wil een denktank vanuit het werkveld opzetten, waar ook patiëntenverenigingen in vertegenwoordigd zijn. Deze denktank krijgt als doelstelling mee passende zorg te
leveren.

4. Participeren is voor iedereen van belang. Burgers met een lichamelijke beperking of een chronische aan-
doening behoren toegang te hebben tot onze maatschappij, om ook van hun kennis en kunde te kunnen profiteren. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dient burgers, indien nodig, ondersteuning te geven. Met name woningaanpassingen, vervoershulpmiddelen, huishoudelijke hulp. Dit dient met veel aandacht voor het individu te geschieden (zorg op maat). Het is de taak van de gemeente om te zor-
gen dat kwetsbare groepen ook daadwerkelijk kunnen (blijven) participeren in de maatschappij.

5. D66 is van mening dat de groep AOW’ers een belangrijk onderdeel vormt van onze samenleving. Een groep die steeds groter wordt en specifieke behoeftes heeft. Wij willen meer gebruik maken van de kennis en kunde van deze groep.

6. D66 vindt het van groot belang dat jeugdgezondheids werk op Texel goed wordt gefaciliteerd.

7. D66 wil een volledig uitgeruste polikliniek op het eiland.