Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 maart 2018

Ons standpunt over wonen

D66 wil voor iedereen, jong en oud, passende woon-ruimte. Bij nieuwbouw zou daarom levensloopbestendigheid de norm moeten zijn. 

Wij willen de bestaande woningvoorraad geschikt maken voor de toekomst en verduurzamen. Hier ligt dankzij isolatiemogelijkheden nog een enorm verbeterpotentieel.

D66 wil meer inzetten op tijdelijke woningen, zoals Tiny Houses om flexibel om te gaan met de acute tekorten.

1. D66 heeft als belangrijkste doelstelling dat nieuwe woningbouw financieel bereikbaar moet zijn voor jonge mensen. Deze leeftijdscategorie heeft Texel nodig om in de toekomst de vergrijzende economie draai-
ende te houden en om de benodigde zorg te kunnen blijven leveren.

2. Omdat het voor jongeren steeds moeilijker wordt om een eigen woning te bekostigen, heeft D66 Texel dit via een starterslening iets gemakkelijker gemaakt. Alle nieuwe mogelijkheden op dit gebied moeten wat ons betreft omarmd worden.

3. De markt voorziet in prefab-woningen van rond de € 40.000. Deze zogeheten tiny-houses kunnen wat D66 betreft op meerdere plaatsen op het eiland als tijdelijke woning voor jongeren en seizoenswerkers geplaatst worden.

4. Om de buitendorpen leefbaar te houden wil D66
de eventuele nieuwbouw van woningen naar behoefte verdelen over álle dorpen. Dit bevordert de leefbaarheid in de dorpen. De dorpscommissies kunnen hierin participerend optreden.

5. D66 wil levensloopbestendig of woon-altijd-woningen laten bouwen. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig in een woning blijven wonen. Dat maakt het noodzakelijk om het systeem van levensloopbestendig bouwen als standaard in te voeren. Door de standaardisatie van bouwvoorschriften wordt het bouwen van deze woningen goedkoper en hoeven er in de toekomst minder dure aanpassingen te worden uitgevoerd.

6. D66 Texel wil dat de gemeente in samenwerking met Sigt (Stichting Integratie Gehandicapten Texel) de
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en openbare ruimten beoordeelt en waar nodig verbetert.

7. We zullen rekening moeten houden met een toenemende groep dementerende ouderen op Texel. Voor deze groep zal passende huisvesting op het eiland geregeld moeten worden. Dit in samenspraak met Woontij en de zorgverzekeringsmaatschappijen.

8. D66 zou graag zien dat woningtoewijzing plaats vindt op basis van mogelijke juridische kaders, zoals eenmalige toewijzing of toewijzing gedurende beperkte periode van eerste oplevering.

9. We zijn wat betreft de hoeveelheid nieuwe woningen / personeelsverblijven afhankelijk van de provincie. Wij willen blijvend in overleg hierover om de accute nood op de agenda te houden. De status aparte van Texel biedt mogelijkheden.

10. Bij vrijkomende gemeentelijke bebouwing moet eerst worden gekeken of deze geschikt of ongeschikt is voor bewoning. D66 wil het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Bouwen (CPO) blijven faciliteren en ondersteunen waar mogelijk. De provinciale subsidieregelingen behoren zoveel mogelijk te worden benut.

11. Openbare gebouwen dienen wat D66 betreft een voorbeeldfunctie te vervullen daar waar het gaat om
bereikbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid (energieneutraal). Dit standaard bekijken bij nieuw-
bouw en verbouw.

12.Het inrichtingsplan openbare ruimte begint vorm te
krijgen. Burgerparticipatie dient hierin een grote rol te spelen. Dit betekent dat in een vroeg stadium omwo-
nenden actief betrokken worden bij de plannen.