Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 maart 2018

Ons standpunt over onderwijs

Voor D66 betekent onderwijs een leven lang leren, zodat mensen zichzelf blijven ontwikkelen.
Goed onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Goed aansluitend basis- en voortgezet
onderwijs op ons eiland is noodzakelijk voor het vestigingsklimaat en komt de leefbaarheid ten goede. D66 zal zich hier tot het uiterste voor blijven inspannen.

D66 wil meer maatwerk in het onderwijs op Texel. Hiervoor is voldoende begeleiding in de klas no-
dig. In zijn ideale vorm is gepersonaliseerd leren hiervoor een goed instrument.

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en lang openstaande vacatures. Daarom willen wij onder andere dependances van horeca, agrarische en techniekopleidingen op Texel starten.

1. D66 wil dat zowel primair als voortgezet onderwijs zodanig breed op Texel aanwezig blijven dat zoveel
mogelijk kinderen op Texel naar school kunnen, en dat met het onderwijs op Texel zoveel mogelijk vervolgon-
derwijs mogelijk blijft.

2. De situatie op Texel is ideaal voor het aanbieden van één doorlopende leerlijn van primair onderwijs-voort-
gezet onderwijs-vervolgopleiding/arbeidsmarkt. D66 is voorstander van een werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen om deze samenwerking te optimaliseren.

3. D66 wil dat de gemeente een actieve rol neemt in het bevorderen van de aansluiting van scholen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in het stimuleren van stageplekken, het ondersteunen van leerwerktrajecten en het bijeenbrengen van met name MKB-ondernemingen en de OSG.

4. Door de krimp van het aantal leerlingen, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs, is het nodig dat er maatregelen genomen worden om de huidige kwaliteit van het onderwijs minstens te kunnen handhaven. E-learning kan daarbij een belangrijke hulp zijn. D66 wil het in het bijzonder voor alle scholen mogelijk maken optimaal gebruik te maken van ICT. Het Texels onderwijs moet een landelijke voorhoede speler worden.

5. D66 wil op alle scholen betere voorlichting. Wij denken in ieder geval aan de volgende onderwerpen:
• LHBTI
• (Brand)veiligheid
• Alcohol, roken en drugs

6. D66 is voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs, ook kinderopvang, voorschoolse edu-
catie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren.

7. De OSG is van groot belang voor de leefbaarheid van ons eiland en voor de aantrekkelijkheid van Texel als vestigingsplaats. Zodanig belangrijk, dat de school bij elke vorm van samenwerking zijn zelfstandigheid niet ter discussie stelt en zijn plek op het eiland behoudt. Daarbij hoort een bestuurlijk zelfstandige vorm.

8. Leegstand van de OSG en Artex-Kunstenschool Texel in de zomermaanden willen wij benutten voor zomerschool activiteiten.

9. Door de komst van passend onderwijs zijn er grote verschillen in de klas. Dit vraagt om maatwerk. Dat kunnen we alleen bieden als er voldoende handen in de klas zijn. Daarom willen wij kleine klassen (minder dan 25 leerlingen) en voldoende professionele leraren. Leraren moeten hiervoor ruimte en vertrouwen krij-
gen.

10. D66 heeft landelijk een initiatiefwetsvoorstel ingediend om medezeggenschapsraden tot een vereniging te kunnen maken. Ouders kunnen via deze rechtsvorm beter betrokken worden bij de scholen. Zo kunnen we Texelse scholen nog meer eigen maken.

11. D66 wil gericht vervolgonderwijs aanbieden, dat zodanig aansluit op de sectoren waarin Texel uitblinkt, zodat jongeren na hun onderwijs op Texel kunnen blijven. (Zoals recreatie, horeca, landbouw, dienstverlening, zorg en techniek)

12. D66 vindt dat de afgeschafte leerwerktrajecten, waarbij men één dag naar school gaat en vier dagen
werkt, terug moeten komen in het onderwijs.

13.D66 wil dat bijscholing en scholingsprogramma’s voor volwassenen weer worden ingevoerd. Hierbij moet aandacht zijn voor het toenemend aantal volwassenen dat moeite heeft met rekenen en taal. Een mooi recent voorbeeld van volwassenenonderwijs is het initiatief in samenwerking met de bibliotheek en TOP om personeel een cursus Duits aan te bieden.

14. D66 wil schooltuinen faciliteren voor de basisscholen.